Updated 13. marts 2020

In English below 

 

DoseSystem – Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår – B2B

DK: Se vores privatlivspolitik
DK: Quick Guide – Professionel
DK: Cookie politik

 

Disse HANDELSBETINGELSER og ABONNEMENTSVILKÅR gælder for erhvervskøb og leje af DoseSystem produkter og abonnement i vores webshop www.dosesystem.com/shop og generelt. Handelsbetingelserne og Abonnementsvilkår er en gældende for de købte og lejede produkter.

Generelle oplysninger

DoseSystem A/S
CVR. nr. 35412220
Købmagergade 22
1150 København K

(i dette følgende benævnt “DoseSystem”)

e-mailadresse: info@dosesystem.com
Telefonnummer: +45 70707447

Betingelserne er opdelt I 4 afsnit

 1. Generelle vilkår
 2. Lejevilkår
 3. Brug af DoseSystems produkter og software
 4. Abonnementsvilkår

A Generelle vilkår

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser er gældende udsalgspriser og oplyses både excl. og inkl. moms.

Køber kan betale på følgende måder:

 • Dankort/kreditkort via Webshop
 • Ved betaling af fremsendt faktura
 • Med EAN betaling (offentlige myndigheder)

Betaling skal ske senest 30 dage efter modtagelse af faktura. Ved for sen betaling forbeholder DoseSystem sig ret til at beregne morarente på 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Kunden kan betale via kreditkort, EAN eller tilsendt girokort.

Ved forsinket betaling er DoseSystem berettiget til at ophøre brug af DoseSystems systemer og produkter, indtil betalingsforholdet er bragt i orden.
Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus.

 1. LEVERINGSFORMER, -OMKOSTNINGER OG -TID

DoseSystem leverer til adresser i Danmark, hvor vi sender din bestilling og din pakke leveres til den af dig angivne adresse.

Ved levering indenfor Danmarks grænser vil DoseSystem pålægge Kunden leveringsomkostninger forbundet ved forsendelse af DoseSystems produkter på DKK 79 ekskl. Moms.

Ved bestilling af produkter må forventes en leveringstid på minimum 5 arbejdsdage, hvis vi har varen på lager, og ellers op til 8 uger. Vi vil oplyse dig om dette i ordrebekræftelsen. Du modtager en e-mail, når din ordre bliver afsendt fra os.

I tilfælde af forsinket levering, kan du hæve købet hvis forsinkelsen overstiger 10 uger, men du er ikke berettiget til erstatning eller anden godtgørelse.

 1. RETUR- OG FORTRYDELSESRET

Disse betingelser gælder ikke for forbrugerkøb, og derfor er der ikke fortrydelsesret på dit køb.

 1. REKLAMATIONSRET

Du har 24 måneders reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig.

Reklamationer kan meddeles på telefon +45 70707447 eller per e-mail: info@dosesystem.com. Vi betaler din udgift til forsendelse, hvis vi har leveret en forkert eller beskadiget vare. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage.

Forsøg aldrig at åbne elektronikken til en DoseCan, da det vil medføre, at den holder op med at virke. Ved forsøg på åbning mister du retten til at reklamere over fejl/mangler.

 1. DOSESYSTEMS ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSING

DoseSystem er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor DoseSystem´s forretningsområde (se www.dosesystem.dk). Køber betaler for transport af produkterne udenfor forretningsområdet og til DoseSystem.

DoseSystem’s ansvar og forpligtelser bortfalder for krav, der måtte følge af fejlagtig eller mangelfuld håndtering udført af en tredjemand, som ikke er godkendt af DoseSystem.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter køber har underrettet DoseSystem herom. DoseSystem kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber indtil produkter igen er funktionsdygtige.

Mangelsansvar:

DoseSystem giver 24 måneders reklamationsret. Hvis der inden reklamationsperiodens udløb konstateres fejl eller mangler ved DoseCan, vil disse fejl eller mangler blive udbedret, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, leverer DoseSystem et erstatningsprodukt.

Herudover har du ikke andre misligholdelsesbeføjelser mod DoseSystem (herunder ophævelse, krav om erstatning for direkte og indirekte tab, tab af omsætning, goodwill m.v.)

Under alle omstændigheder vil DoseSystem aldrig kunne pålægges at betale erstatningsbeløb udover det beløb, som kunden har betalt i henhold til aftalen.

Produktansvar:

Ved produktansvar forårsaget af DoseCan dækkes produktansvarsskader dog med en maksimal begrænsning på DKK 2.500.000 pr. skade.

DoseSystem er ikke ansvarlig for følgeskader eller nogen former for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af omsætning, driftstab, avancetab, tab af goodwill og tidstab.

 1. FORBEHOLD FOR PRISFEJL, UDSOLGTE VARER MV.

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder DoseSystem sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statslig indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for DoseSystem kontrol, og som påvirker mulighederne for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

 1. LOVVALG

Dit køb hos DoseSystem er reguleret efter dansk lov og ved de danske domstole.

B Lejevilkår

Har du lejet produkter hos DoseSystem gælder betingelserne i dette afsnit i tillæg til øvrige afsnit.

 1. LEJER OG DEN LEJEDE GENSTAND

For at leje produkter hos DoseSystem skal lejer være 18 år eller ældre. Lejen giver en brugsret til de lejede produkter, service samt licens til softwaren. For at sikre den mest miljørigtige drift og produktion, kan de lejede produkter være brugt af tidligere leje, men er altid rengjort og nulstillet.

Lejen udgør et fast månedligt lejebeløb som omfatter lejen af produkterne samt betaling for abonnement.

 1. OMBYTNINGSRET OG RET TIL ÆNDRINGER AF PROUDKTER
  DoseSystem forpligter sig i denne aftale til at sikre lejer et funktionelt produkt i den pågældende periode.

Produkter, tilbehørsdele m.v. vil såfremt, DoseSystem finder dette hensigtsmæssigt, blive ombyttet uden at dette må påføre lejer væsentligt ulempe eller skade.

Lejer har ikke krav på en ombytning af produkter, tilbehørsdele m.v. omfattet af denne aftale, såfremt de lejede enheder kan sikres funktionelle via servicering/udbedring.

 1. OVERDRAGELSE

DoseSystem, er berettiget til at overdrage aftalen eller ejendomsretten til de lejede genstande til tredjemand.

Lejer er i disse tilfælde pligtig til at opfylde aftalen overfor tredjemand.

 1. OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE

DoseSystem kan opsige lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, i tilfælde af at:

 1. Lejer undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.
 2. Lejer afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller lejer på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.
 3. Lejer nægter DoseSystem adgang til de lejede produkter.
 4. Lejer helt eller delvist overdrager brugsretten til tredjemand eller på anden vis krænker DoseSystems ejendomsret.
 5. Lejer behandler de lejede produkter i strid med nærværende betingelser.
 6. Lejer giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af lejeaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for DoseSystem.

Aftalen kan opsiges, såfremt lejer ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af DoseSystem.

Hvis lejeforholdet opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages lejer ikke for sine forpligtelser i forhold til den indgåede lejeaftale. Ved afregningen lægges den oprindelige aftalte minimum lejeperiode til grund, og lejer vil være pligtig til at afholde alle udgifter/merudgifter i forbindelse med demontering, afhentning og korrekt udbedring eller servicering af de lejede produkter. 

 1. TILBAGELEVERING

Ved aftalens ophør skal lejer for egen regning sende eller aflevere de lejede produkter retur til DoseSystem på adressen Købmagergade 22, 1150 Kbh. K. Sendes produkterne skal dette ske forsvarligt og med anerkendt distributør.

Såfremt DoseSystem modtager lejede produkter retur med skader, der ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, er lejer økonomisk ansvarlig herfor.

Returneres produkterne ikke som aftalt, vil der påløbe månedlig abonnementsydelse m.m. i overensstemmelse med aftalen frem til reel tilbagelevering sker. Såfremt produktet ikke udleveres til DoseSystem, kan DoseSystem i stedet gøre krav på en rimelig salgspris for de lejede produkter. Fra den dag DoseSystem har opgjort salgsprisen, skal lejer ikke længere betale abonnementsydelse, idet produktet overgår til lejers ejendom. DoseSystem kan derved opgøre sit endelige tilgodehavende bestående af skyldig leje frem til den dag salgsprisen er opgjort, salgsprisen, renter, gebyrer og andre omkostninger. Det endelige tilgodehavende kan derefter gøres gældende imod lejer. 

 1. KØB AF LEJEDE PRODUKTER

Lejer kan ved henvendelse til DoseSystem købe de lejeprodukter. Købsprisen er i så fald den aktuelt gældende købspris for produktet fratrukket den betalte leje for produkterne, dog ikke betaling for abonnement.

 1. UDBEDRING AF FUNTIONSFEJL

I lejeperioden forpligter DoseSystem sig som service at udbedre alle normalt forekomne mekaniske og elektroniske fejl på de lejede produkter, som medfører at de lejede produkter ikke kan anvendes til det formål, som de er beregnet til (funktionsfejl).

Udbedring af forhold som skyldes lejers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af DoseSystem forpligtelse til udbedring.

 

C Bruge af DoseSystems produkter og software

 1. BRUG AF DOSESYSTEM

DoseSystem er et medicinpåmindelses- og notifikationssystem, som giver brugeren en påmindelse på de tidspunkter, som er defineret af App-administratoren, og som sender notifikationer til administratoren, personale eller pårørende som er tilføjet, hvis brugeren ikke kvitterer for indtagelse af medicin, eller der ikke har været forbindelse til enheden, der skal kvitteres på, på disse tidspunkter.

Systemets formål er at hjælpe brugeren med medicin til tiden og sende notifikationer til, personale eller pårørende hvis der af en eller anden grund ikke kvitteres for medicinen. Det er derfor personale og/ eller pårørendes ansvar at følge op på notifikationerne og følge op på patienten, samt sikre at der ikke er ”røde flag”, ubehandlede notifikationer i borgerens log.

Det er brugernes ansvar, at DoseSystem-systemet bliver benyttet korrekt, herunder at de oplysninger, som indtastes i systemet, er korrekte, og at der er pakket de korrekte mængder medicin i til patienten. Det er tillige DoseSystem, brugerenes og plejepersonalets ansvar at sikre, at appen fungerer korrekt på de devices, som appen benyttes på. Korrekt brug af DoseSystem forudsætter endvidere, at telefonen er opdateret og lever op til systemkrav, at der er tilstrækkeligt strøm på batteriet, at der er tilknytning til internettet samt at der kan modtages PUSH beskeder.

Benyttes DoseCan skal det endvidere sikres at denne er tændt, er opladet eller tilsluttet strøm og at der er adgang til et 2G GSM-netværk.

Benyttes DoseButton (SigFox knap) og evt. skanning af DosisRuller eller dosringsæsker med Streg Koder eller QR-koder forudsætter endvidere:
At der er SigFox netværk, hvor systemet benyttes, for at kunne kvittere med denne.

Skanning: Telefonen der benyttes til skanning af Stregkoder, eller QR-koder kræver endvidere at telefonen skal kunne læse disse koder via appen. Der stilles desuden krav til at DosisRuller eller Doseringsæsker er doseret i kronologisk rækkefølge, med tilhørende kronologiske koder, som er kompatible med systemet. Doserne skal endvidere være fortløbende med laveste nummer første dag, og tæller frem med et nummer pr. Dosis. Dvs. f.eks. 1 (første dosis), 2 (anden dosis), 3, (tredje dosis) osv.

Sigfox knapper kan kun benyttes 6 gange i timen, og har medicinbruger mere medicin end dette er løsningen ikke optimal.

Test derfor ovenstående inden systemet benyttes af patienten, det er brugerens ansvar at prøve systemet af, inden det benyttes. Tal evt. med dit apotek om at teste stregkoderne på DosisRullen og kontakt ev. DoseSystem hvis der er spørgsmål til QR-koder på pilleæsker.

DoseSystem tager ikke ansvar skader og tab, som skyldes, at batteriet er løbet tørt, at der ikke kan opnås forbindelse til et 2G GSM-netværk, eller SigFox netværk, at App’en ikke kommunikerer med de tilknyttede devices, at DoseCan-systemet, telefoner, eller andre tilknyttede devices ikke er tændt, eller andre situationer, som DoseSystem ikke har kontrol over.

Det er brugernes og plejepersonalets ansvar, at det device (fx smartphone eller tablet), der anvendes til DoseSystem, fungerer (herunder er tændt, opladet, opdateret, forbundet til internettet og fungerer i nødvendigt omfang), og DoseSystem tager ikke ansvar for skader og tab, som skyldes, at det pågældende device ikke fungerer, skanner eller kommunikerer korrekt med App’en, eller DoseSystem backenden. Det er brugerens og plejepersonalets ansvar jævnligt at kontrollere, at alt fungerer korrekt og melde tilbage til DoseSystem på info@dosesystem.com eller via dosesystem.com/support hvis man opdager fejl.

For at kunne anvende DoseSystem appen, skal dit device (fx smartphone eller tablet) opfylde følgende systemkrav:

–         Iphone/ Ipad: IOS 10.0 eller nyere
–         Android: Android version 5.1 og nyere.
–         Browser: Der skal være installeret en opdateret browsere (fx Google Chrome eller Safari). -DoseSystem fungerer ikke med Internet explorer.

–         Ved brug af telefonen som DosisSkanner, skal der endvidere sikres at telefonen understøtter dette med kameraet.

Hvis plejepersonalet eller brugeren ikke reagerer på en påmindelse eller alarm, eller i øvrigt ikke sikrer, at DoseCan-systemet og andre tilknyttede devices er i en forsvarlig stand, fungerer systemet ikke. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges en klar ansvarsfordeling mellem App-administratoren, den medicinansvarlige, plejepersonalet, pårørende og brugeren.

Vi gør opmærksom på, at hvis der opstår en fejl i DoseCan-systemet, vil der fremgå en fejlmeddelelse på DoseCan-skærmen og det vil fremgå af APPen, at der ikke er forbindelse, eller kvitteret. Derfra er det administratoren ansvar at gøre noget ved problemet. Tjek op på DoseSystem.com/Support. Ved større nedbrud sender DoseSystem en mail til registrerede bruger om generelle fejl og udbedringer. Derfor er det meget vigtigt køber registrerer sig korrekt, via den MailChimp mail, køber modtager ved oprettelse.
Der vil løbende blive lavet opdateringer af APPen, og det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse opdateringer installeres.

 1. SÅDAN FUNGERER DOSESYSTEM

Backend/ server siden:

DoseSystem er en cloud-baseret løsning hvor data opbevares i lukkede databaser. Databasen monitorerer brugerens medicinplaner med de kvitteringer der er kommet ind fra DoseCans, telefoner/ Ipads, eller SigFox knapper. Er der manglende kvitteringer sender systemet en notifikation til personale, pårørende eller brugeren selv, alt efter hvordan man har valgt at lave opsætningen.

Der kommer røde flag i loggen hvis:

”Ikke kvitteret”: Fremgår hvis, der ikke er kvitteret for medicinen grundet en forglemmelse, men også hvis kvitteringen ikke er kommet igennem på grund af manglende forbindelse til internettet eller sigfox netværk, på enheden, der skulle kvitteres på, har været slukket eller er løbet tør for batteri. ”Ikke kvitteret” fremgår også hvis patienten trykker ”Nej” til kvittering i appen, ikke scanner den korrekte stregkode eller QR kode, eller trykker på ”tilbage knappen” i stedet for at skanne medicinen.

”Ude af drift”: Hvis man gemmer en Medicinplan til en DoseCan der ikke er forbundet til GSM nettet.
”Genopfyld” hvis DoseisAntal benyttes og patent skal have ny medicin inden for det næste døgn.
”Lavt batteri” hvis en DoseCan skal genoplades. Denne funktion gælder ikke andre telefoner/ ipads eller SigFox knapper, som ikke kan sende batteridata til DoseSystem.

Yderligere advarsler:

DoseCan:
DoseCan display melder ”GSM fejl” i display hvis der ikke er adgang til GSM nettet.
DoseCan display melder ”Server fejl” hvis den ikke har adgang til server.

DoseLight:
DoseButton virker kun hvis der er Sigfox forbindelse. Hvis der kvitteres på knappen, men signalet ikke kommer igennem, vil alarmen blive ved med at lyde til den udløber og der vil kommet et rødt flag for ikke kvitteret i loggen

 Følg altid op på de røde flag i loggen, Pushbesker og emails, og find ud af årsagen til den manglende kvittering, så denne ikke opstår igen.

I tilfælde af fejl på systemet eller omfattende opdateringer der kan skabe driftsforstyrrelser, vil DoseSystem sende en e-mail til de administratorer og plejepersonalets der bruger DoseSystem. Det er derfor vigtigt at DoseSystem altid er opdateret med de rigtige e-mailadresser. Opdaterede e-mailadresser registreres her: DoseSystem Support signup.

 

 

D Abonnementsvilkår

 1. ABONNEMENTSVILKÅR, DOSESYSTEM

Gældende vilkår vil til enhver tid kunne findes på vores hjemmeside, www.dosesystem.com/handelsbetingelser.

DOSESYSTEM kan løbende foretage ændringer i vilkårene. Ændringer i abonnementsvilkår vil blive meddelt køber med minimum 14 dages varsel til udgangen af en måned til ændringens ikrafttræden. Køber kan også til enhver tid bede om at få tilsendt en kopi af de gældende vilkår ved henvendelse til DOSESYSTEMS’ Kundecenter på mail support@dosesystem.com. Ønsker køber ikke at fortsætte abonnementet efter ændringerne, kan køber opsige abonnementet i overensstemmelse med afsnittet nedenfor.

 

Abonnementstyper

DoseSystem har følgende abonnementstyper:

 1. Køb af Dosecan med løbende abonnement pr. DoseCan pr. år

Indhold
Man kan oprette Domæner/ områder til DoseCans, monitorere 100+ på en gang, og have forskellige medarbejder profiler. Admin, Mulidomæne bruger, Personale og pårørende. Kunden køber DoseCan, eller DoseButtontil ejendom. Hertil købes et abonnement – se prisliste og hjemmeside. Abonnementet kan opsiges, men DoseCan fungerer ikke uden.

DoseCan abonnementer inkluderer:
Aktivt simkort. Sikker forbindelse mellem server og DoseCan
Login til system og Log funktion
Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

Varighed og opsigelse
Der gælder en abonnementsperiode på min. 12 måneder, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges. abonnementsperioden løber fra levering af produktet.
Abonnementsaftalen er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af den periode der er betalt for. En opsigelse af abonnementet skal være modtaget seneste 30 kalenderdage inden igangsætning af en ny abonnementsperiode (minimum 12 måneder), og vil i så fald ophøre ved udløbet af den periode. 

 1. Leje af Dosecan med løbende abonnement pr. DoseCan måned

Indhold
Man kan oprette Domæner/ områder til DoseCans, monitorere 100+ på en gang, og have forskellige medarbejder profiler. Admin, Mulidomæne bruger, Personale og pårørende. Kunden køber DoseCan, eller DoseButtontil ejendom. Hertil købes et abonnement – se prisliste og hjemmeside. Abonnementet kan opsiges, men DoseCan fungerer ikke uden.

DoseCan abonnementer inkluderer:
Aktivt simkort. Sikker forbindelse mellem server og DoseCan
Login til system og Log funktion
Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).
Løbende service pr. telefon til vores support personale.

Varighed og opsigelse
Der gælder en abonnementsperiode på min. 24 måneder, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges. abonnementsperioden løber fra levering af produktet.
Abonnementsaftalen er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af den periode der er betalt for. En opsigelse af abonnementet skal være modtaget seneste 30 kalenderdage inden igangsætning af en ny abonnementsperiode (minimum 24 måneder), og vil i så fald ophøre ved udløbet af den periode. 

 1. Køb af DoseButton med løbende abonnement pr. DoseButton pr. måned

Indhold
Man kan oprette Domæner/ områder til DoseCans, monitorere 100+ på en gang, og have forskellige medarbejder profiler. Admin, Mulidomæne bruger, B2B kunder køber abonnement på en DoseButton – se prisliste og hjemmeside.

DoseButton abonnementer inkluderer:
Aktivt DoseButton knapper med SigFox abonnement.
Login til system og Log funktion. Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

Varighed og opsigelse
Der gælder en abonnementsperiode på min. 12 måneder, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges. Abonnementsperioden løber fra levering af produktet.
Abonnementsaftalen er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af den periode der er betalt for. En opsigelse af abonnementet skal være modtaget seneste 30 kalenderdage inden igangsætning af en ny abonnementsperiode (minimum 12 måneder), og vil i så fald ophøre ved udløbet af den periode.

 

 

In English

DoseSystem – Terms of trade and subscription terms – B2B

EN: See our privacy-policy
EN: Quick Guide – Proff UK
EN: Cookie policy

 

These TERMS OF TRADE AND SUBSCRPTION TERMS applies to consumer purchase and rental of DoseSystem products and subscription in our webshop www.dosesystem.com/shop and in general. The TERMS OF TRADE AND SUBSCRPTION TERMS apply to the purchased and rented products.

General information

DoseSystem A/S
CVR. nr. 35412220
Koebmagergade 22
1150 Copenhagen K

(in the following mentioned “DoseSystem”)

E-mail address: info@dosesystem.com
Telephone number: +45 70707447

The terms are divided into 4 sections.

 1. General terms
 2. Rental terms
 3. Use of DoseSystems’ products and software
 4. Subscription terms

A General terms

 1. PRICES AND TERMS OF PAYMENT

All prices are applicable retail prices and stated both excl. and incl. VAT.

Buyer can pay with in following manner:

 • Credit card via Webshop
 • With payment of a sent invoice
 • With EAN payment (public authorities)

Payment must be made within 30 days of receipt of invoice. In case of late payment, DoseSystem reserves the right to calculate interest rate of 1% per commenced month from the due date.

The customer can pay by credit card, EAN or sent giro card.

 

In case of late payment, DoseSystem is entitled to discontinue use of DoseSystem’s systems and products until the payment relationship has been rectified.

The contractual relationship remains binding regardless of the customer’s payment status.

 

 1. DELIVERY- COSTS AND TIME

DoseSystem delivers to addresses in Denmark, where we ship your order and your parcel is delivered to the address you specify. For delivery within Denmark’s borders, DoseSystem will impose on the Customer delivery costs associated with shipping DoseSystem’s products of DKK 79 incl. VAT.

 

When ordering products, a delivery time of minimum 5 working days is expected if we have the product in stock, and otherwise up to 8 weeks. We will inform you about this in the order confirmation. You will receive an email when your order is shipped from us. In case of delayed delivery, you can withdraw the purchase if the delay exceeds 10 weeks, but you are not entitled to compensation or other reimbursement.

 1. RETURN- AND CANCELLATION RIGHTS

These conditions do not apply to a consumer purchase and there is therefore no cancellation right on your purchase.

 1. WARRANTY

You have 24 months warranty. In case you receive a wrong product in comparison to your purchase or in case your product is damaged, you must advertise within a reasonable time after you have found the defect. If you make a complaint within 2 months, the complaint is timely. Complaints can be made by phone +45 70707447 or by e-mail: info@dosesystem.com. We will pay your shipping cost if we have delivered an incorrect or damaged item. We reserve the right to remedy a defect/replace with an undamaged item rather than repay the purchase price. Never attempt to open the electronics to a DoseCan, as it will stop working. When attempting to open, the buyer loses the right to complain about faults / deficiencies.

 

 1. DOSESYSTEMS RESPONSIBILITY AND LIMITATION OF LIABILITY

DoseSystem is under no obligation to handle products, including service, repair, repair or pickup outside of DoseSystem’s business area (see www.dosesystem.dk). The buyer pays for the transport of the products outside the business area and to DoseSystem. DoseSystem’s liability and obligations are void for any claims arising from improper or incomplete handling by a third party that is not approved by DoseSystem. In the event of a legitimate complaint, the buyer will not receive any reduction in the performance until the product has been inoperative for more than 21 working days after the buyer has notified DoseSystem thereof. DoseSystem may decide to make the corresponding products available to the buyer until the products are functional again.  Lack of Liability:

DoseSystem gives 24 months warranty. If defects or deficiencies are found in a DoseCan before the end of the complaint period, these defects or deficiencies will be rectified, and if this is not possible, DoseSystem will supply a replacement product.

 

In addition, you have no other breach of authority against DoseSystem (including cancellation, claim for compensation for direct and indirect loss, loss of revenue, goodwill, etc.)

 

In any event, DoseSystem will never be required to pay compensation beyond the amount paid by the customer under the agreement.

 

Product liability:

However, for product liability caused by DoseCan, product liability claims are covered with a maximum limit of DKK 2,500,000 per  damage.

 

DoseSystem is not responsible for consequential damages or any indirect losses, including but not limited to loss of revenue, operating loss, loss of profit, loss of goodwill and loss of time.

 

 1. DISCLAIMER FOR PRICE ERRORS, SOLD OUT PRODUCTS ECT.

In the event of price errors, sold out or expired goods, typing errors or force majeure, DoseSystem reserves the right to cancel the agreement in whole or in part or to postpone the delivery.

Under force majeure include labor conflicts, war or military summons, blockade, blockades, political unrest, government intervention of any kind, lack of propellant or other circumstances beyond DoseSystem control and affecting the ability to fulfill its delivery obligations

 1. GOVERNING LAW

Your purchase at DoseSystem is regulated by Danish law and by the Danish courts.

B Rental Terms

If you have rented products from DoseSystem, the terms of this section apply in addition to the other sections.

 

 1. RENTEE AND THE RENTED PRODUCT

In order to rent products at DoseSystem, the rentee must be 18 years or older. The lease provides a right of use for the leased products, service and license for the software. The Rentee is entitled to allow the third party to use the product if the third party is the user of the system. However, the rentee must ensure that DoseSystem’s property rights are not violated, cf. 13 below. To ensure the most environmentally sound operation and production, the leased products can be used by previous rentees, but are always cleaned and reset.

The rent is a fixed monthly rental amount which includes the rental of the products as well as payment for a subscription

 1. REPLACEMENT RIGHTS AND RIGHTS TO CHANGE PRODUCTS

In this agreement, DoseSystem undertakes to ensure the rentee a functional product during that period. Products, accessories, etc. will, if DoseSystem considers this appropriate, be replaced without causing significant disadvantage or damage to the bearer. The rentee is not entitled to a change of products, accessories, etc. covered by this agreement if the leased units can be functionally secured through servicing / repair.

 

 1. TRANSFER

DoseSystem is entitled to transfer the agreement or ownership of the leased items to a third party.

In such cases, the rentee is obliged to fulfill the agreement with third parties.

 1. TERMINATION DUE TO VIOLATION

DoseSystem can terminate the leasing contract and demand compensation for their lose, in case of:

 1. The rentee fails to pay overdue payment or other owed amounts on time.
 2. The rentee dies, goes bankrupt, suspends its payments, seeks debt restructuring or chord, or rents in any other way materially impairs its wealth or ability to pay, including being subject to legal action by a third party.
 3. The rentee denies DoseSystem access to the rented product.
 4. The rentee totally or partially infringes the ownership of DoseSystem.
 5. The rentee treats the rented product in contrary to these conditions.
 6. The rentee gives or has given false or inadequate information on questions that have influence on the rental agreement or acts contrary to the prerequisites for entering into or otherwise acting disloyal to DoseSystem.

The agreement can be terminated if the rentee has not within 10 days of requesting it, stopped the breach or provided proper security determined by DoseSystem.

If the tenancy is terminated for one or more of the earlier mentioned reasons, the rentee will not be exempted from his obligations in relation to the rental agreement concluded. When settling, the originally agreed minimum rental period is used and the rentee will be charged.

 1. RETURN

Upon termination of the agreement, the rentee must, at his own expense, send or return the leased products to DoseSystem at the address Koemagergade 22, 1150 Cph. K. If the products are shipped, this must be done properly and with a reputable distributor. If DoseSystem receives returned leased products with damage that is not due to ordinary wear or tear, the rentee is financially responsible for this.

If the products are not returned as agreed, monthly subscription payment will occur etc. in accordance with the agreement until actual return is made. If the product is not returned to DoseSystem, DoseSystem may instead claim a reasonable sale price for the leased products. From the day DoseSystem has determined the sale price, the lessee no longer has to pay subscription fees, as the product transfers to the lessee’s property. DoseSystem can thereby calculate its final receivable consisting of rent due up to the day the selling price is determined, the selling price, interest, fees and other costs. The final receivable can then be claimed against the rentee.

 1. PURCHASE OF RENTED PRODUCTS

Rentees can purchase the rental products by contacting DoseSystem. In that case, the purchase price is the currently applicable purchase price for the product less the rent paid for the products, but not payment for a subscription

 1. CORRECTION OF FUNCTION ERRORS

During the rental period, DoseSystem undertakes as a service to rectify all normally occurring mechanical and electronic errors on the leased products, which means that the leased products cannot be used for the purpose for which they are intended (malfunction). Correction of conditions due to the user’s treatment, including carelessness or malpractice, vandalism, natural damage, network failure, batteries or other consumable material, possibly for remote controls, etc. is not covered by DoseSystem commitment to repair.

 

C Use of DoseSystems products and software

 1. USE OF DOSESYSTEM

DoseSystem is a medicine reminder and notification system that gives the user a reminder at the times defined by the App Administrator and sends notifications to the administrator, staff or relatives added if the user does not acknowledge the medication or has not been connected to the device to be acknowledged at these times. The purpose of the system is to assist a patient with medication on time and send notifications to staff or relatives if for any reason the medication is not acknowledged. It is therefore the responsibility of staff and/or relatives to follow up on the notifications and follow up on the patient and ensure that there are no “red flags” unprocessed notifications in the patients’ log.

It is the responsibility of the users to ensure that DoseSystem is used correctly, including that the information entered in the system is correct and that the correct amounts of medicine are packed for the patient. It is equally DoseSystem, the users and caregivers’ responsibility to ensure that the App works properly on the devices on which the App is used. Proper use of DoseSystem also assumes that the phone is up-to-date and meets system requirements, that there is sufficient power on the battery, that there is connection to the Internet and that PUSH messages can be received.

If DoseCan is used, it must also be ensured that it is switched on, is charged or connected to power and that a 2G GSM network is available.

If DoseButton (SigFox button) is used and possibly scanning of Dose Rolls or Dosing Boxes with Bar Codes or QR Codes also requires: That there are SigFox networks, where the system is used to acknowledge this.

Scanning: The phone used for scanning barcodes or QR codes also requires the phone to be able to read these codes through the app. In addition, Dose Rolls or Dosing Boxes are required to be dosed in chronological order, with associated chronological codes compatible with the system. The doses must also be continuous with the lowest number on the first day and count with one number per day. 1 (first dose), 2 (second dose), 3, (third dose), etc. Sigfox buttons can only be used 6 times per hour, and if the medicine user has more medicine than this the solution is not optimal.

Therefore, test the above before using the system by the patient, it is the user’s responsibility to test the system before using it. Contact your pharmacy to test the barcodes on the Dose Roll and contact DoseSystem if there are questions about QR codes on pill boxes. DoseSystem accepts no liability for damages and losses due to the battery running out of power, failure to connect to a 2G GSM network, or SigFox network, the App not communicating with the connected devices, the DoseCan system, phones or other connected devices are not turned on, or other situations over which DoseSystem has no control. It is the user or the healthcare professionals’ responsibility, that the device (smartphone or tablet) used for DoseSystem is functioning, (including is turned on, updated connected to the internet and functioning in the necessary manner). DoseSystem does not take responsibility for damage or loss, due to the device in question is not working, scanning or communicating properly with the App and the DoseSystem backend. It is the users and the healthcare professionals responsibility to regularly check if everything is correctly and notify DoseSystem on info@dosesystem.com or www.dosesystem.com/support, if they identify an error. In order for you to use the DoseSystem app, your device (smartphone or IPad) must meet the following requirements:

 • iPhone/ iPad: IOS 10.0 or newer.
 • Android: Android version 5.1 or newer.
 • Browser: An updated browser must be installed, such as Google Chrome or Safari).
 • DoseSystem does not function with Internet explorer.
 • When using a smartphone as a DoseScanner, it must be ensured that the phone supports this with the camera.

If the caregiver or user does not respond to a reminder or alarm, or otherwise does not ensure that the DoseCan system and other associated devices are in a proper condition, the system will not function. Therefore, it is important that a clear division of responsibilities is established between the App Administrator, the medical officer, the caregiver, the relatives and the user.

Please note that if an error occurs in the DoseCan system, an error message will appear on the DoseCan screen and the APP will indicate that there is no connection or acknowledgment. From there on, it is the administrator’s responsibility to act upon the problem. Check out DoseSystem.com/Support. In case of major crashes, DoseSystem sends registered users an error message regarding general errors and improvements. Therefore, it is very important that the buyer registers correctly, via the MailChimp mail that the buyer receives upon creation.

Updates will be made to the App on an ongoing basis and it is the responsibility of the user to ensure that these updates are installed.

 1. HOW DOSESYSTEM WORKS

Backend/server page:

DoseSystem is a cloud-based solution where data is stored in closed databases. The database  monitors the patients medicineplans with the acknowledgements that are sent from DoseCans, Smartphones/ iPads, or SigFox buttons. Are there missing acknowledgements the system sends a notification to the healthcare professionals, relatives or the user itself, depending on how the system has been set up.

A red flag appears in the log if:
”Not acknowledged”: Appears if a user forgot to acknowledge, but also if the receipt did not come through because of a failure to connect to the internet or SigFox network, the device to be acknowledged has been turned off or run out of battery.”Not acknowledged” also appears if the patient presses “No” for receipt in the app, does not scan the correct bar code or QR code, or press the “back button” instead of scanning the medication.

”Out of operation”: If you save a Medicine plan to a DoseCan that is not connected to the GSM network.

”Refill” if DosisNumber is applied and the patient needs new medicine within the next 24 hours.

”Low battery” if a DoseCan needs to be recharged. This feature does not apply to other smartphones/iPads or SigFox buttons, that cannot send battery data to DoseSystem.

Additional reports:

DoseCan:
The DoseCan only work if there is 2G GSM network. The display reports ”GSM error” if there is no GSM network connection.
The DoseCan display reports ”Server error” if there is no connection to the server.

DoseLight:
DoseButton only functions if there is Sigfox connection. If you acknowledge on the button, but there is no signal, the alarm will sound until the time runs out, and a red flag will occur in the log.

Always follow-up on the red flags in the log: Push-messages and/or emails are sent. Identify the cause for the missing acknowledgement and more. The user/ relative should identify the problem and follow up to prevent the problem from occurring again.

 

In the event of system failure or extensive updates that may cause interruptions, DoseSystem will send an e-mail to the administrators and caregivers using DoseSystem. It is therefore important that DoseSystem is always updated with the correct e-mail addresses. Updated email addresses are recorded here: DoseSystem Support signup.

 

D Subscription terms

 1. SUBSCRIPTION TERMS, DOSESYSTEM

Applicable terms and price list can be found on our website at any time,  www.dosesystem.com/handelsbetingelser.

DOSESYSTEM can continuously make changes in the conditions. Changes in subscription terms will be notified to the buyer with at least 14 days’ notice until the end of one month for changes to take effect. The Buyer may also at any time request to be sent and a copy of the applicable terms and conditions by contacting the DOSESYSTEMS Customer Center by mail support@dosesystem.com. If the buyer does not wish to continue with the subscription after the changes, the buyer can cancel the subscription with the section below. 

Subscriptiontypes

DoseSystem has following subscription types:

 1. Purchase of DoseCanwith a continuous subscription pr. DoseCan pr. year

Content
You can create Domains / Areas for DoseCans, monitor 100+ at once, and have different employee profiles. Admin, Multi-domain User, Staff and Relatives. The customer buys DoseCan, or DoseButton to property. For this you buy a subscription – see price list and website. The subscription can be canceled, but DoseCan does not work without it.

DoseCan subscriptions includes:
Active simcard, safe connection between server and the DoseCan.
Login to system and Log function
Server space to store log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).

Duration and terminationThere is a subscription period of min. 12 months, which are renewed continuously if not terminated. the subscription period runs from the delivery of the product.

The subscription agreement is valid until terminated and terminates at the end of the period for which payment is made. A cancellation of the subscription must be received no later than 30 calendar days before the start of a new subscription period (minimum 12 months), and in that case will expire at the end of that period.

 

 1. Renting a Dosecanwith a continuous subscription pr. DoseCan Month.

Content
You can create Domains / Areas for DoseCans, monitor 100+ at once, and have different employee profiles. Admin, Multi-domain User, Staff and Relatives. The customer buys DoseCan, or DoseButton to property. For this you buy a subscription – see price list and website. The subscription can be canceled, but DoseCan does not work without it.

DoseCan subscriptions includes:
Active simcard, safe connection between server and the DoseCan.
Login to system and Log function
Server space to store log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).
Ongoing support on our support hotline with our staff.

Duration and termination
There is a subscription period of min. 12 months, which are renewed continuously if not terminated. the subscription period runs from the delivery of the product.

The subscription agreement is valid until terminated and terminates at the end of the period for which payment is made. A cancellation of the subscription must be received no later than 30 calendar days before the start of a new subscription period (minimum 12 months), and in that case will expire at the end of that period.

 

 1. Purchase of DoseButtonwith ongoing subscription pr. DoseButton pr. month

Content
You can create Domains / Areas for DoseCans, monitor 100+ at once, and have different employee profiles. Admin, Multi-domain user, B2B customers buy subscription to a DoseButton – see price list and website.

DoseButton subscription includes:
Active DoseButton with SigFox subscription.
Login to system and Log function
Server space to store log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).

Duration and Termination
There is a subscription period of min. 12 months, which are renewed continuously if not terminated. The subscription period runs from the delivery of the product. The subscription agreement is valid until terminated and terminates at the end of the period for which payment is made. A cancellation of the subscription must be received no later than 30 calendar days before the start of a new subscription period (minimum 12 months), and will then expire at the end of that period.