Privacy Politik

“In english below”

DoseSystem persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan DoseSystem (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

 

1: Dataansvarlig

 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

DoseSystem ApS
Jernbane alle 78
3060 Espergærde
CVR: 35412220

 

2: Beskrivelse af behandlingen

 

For at DoseCan kan fungere optimalt, behandles en række oplysninger, herunder personoplysninger om medicinbrugeren, log og login oplysninger. Oplysningerne består af indtastede data eller data leveret fra andre systemer, som der er adgang til via app’en i kraft af, at DoseSystem er databehandler for en kommune, apotek eller f. eks. plejeorganisation, som er dataansvarlig.

DoseSystem behandler kun de oplysninger, som DoseSystem i henhold til instruks fra den dataansvarlige skal behandle for at DoseCan kan fungere optimalt.

 

Der er tale om følgende oplysninger:

Navn, Adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, brug af systemet, tidspunkter for medicinering, log, evt. egen fritekst i medicinplaner, login-oplysninger i forbindelse med system og support., evt. betalingsoplysninger og købs- og betalingshistorik

DoseSystem må ikke behandle oplysninger om medicinbrugerne til andre formål end de, der er angivet nedenfor og som er nødvendige for den dataansvarliges anvendelse og drift af DoseSystem.

 

 

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlings-
grundlag
Modtagere Opbevaring
 

At leverer påmindelse om medicinering, via DoseCan.


Advisering om manglende kvittering og fejl via web eller DoseSystem App.

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af opdateringer eller info om driftsforstyrrelser.

Levering af nyhedsbreve.:
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kundeservice:
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

F.eks.:Navn, adresse, E-mail, telefonnummer, IP-adresse.  Betalingsoplysninger,
Købs- og betalingshistorik.
Brug af system.
Tidspunkter for medicinering.

Evt. egen fritekst til mediciplaner og log
Login-oplysninger i forbindelse med system og support.

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

Direkte fra dig

Direkte fra din kommune eller plejeorganisation.

Fra andre kilder som kan have med DoseSystem at gøre.

 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlings-grundlag

DoseCan fungerer ikke uden indtastning af data om medicinrings- tidspunkter.

Nødvendig for forfølgelsen af interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage fakturering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Der er aftale med kommunen, plejeorganisation, pårørende eller andre der hjælper dig med DoseSystem.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester, cloudløsning, teleudbyder, teknisk support og kundeservice. LeverancetjenesterFinansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i forbindelse med levering af vores produkter og tjenester

Vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Så længe et afgivet samtykke til at opbevarer data ikke  er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

 

 

3: Konsekvenser ved behandlingen

 

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for DoseSystem er det udelukkende for at sikre dig den bedste service og optimere driften af DoseSystem.

Vi forsøger at optimere vores support, markedsføring og øvrig kommunikationen så den bliver så relevant som muligt for dig.

 

4: Overførsler til lande udenfor EU/EØS

 

Vi overfører ikke data uden for EU/EØS med mindre data skal behandles for kunder uden for dette område, hvorved der laves en særskildt aftale. –

DoseSystem software og SQL databaser kører fra og opbevares i Microsoft Azures Cloud.

Datacentrerne DoseSystem benytter ligger nordeuropa, specifik adresse på datacentre udleveres ikke af Microsoft.

Er ansvarlig uden for EU (med undtagelse af Norge), vil data blive behandlet i et, af den dataansvarlige, godkendt datacenter uden for EU.

 

5: Pligtmæssig information

 

Følgende oplysninger er obligatoriske: Navn, *adresse, **CVR, e-mail-adresse, password, medicineringstidspunker og evt. betalingsinformation

*såfremt du ønsker levering til adresse.

**såfremt indkøb sker via en virksomhed.

 

6: Dine rettigheder

 

Du har følgende rettigheder:

 

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger stoppet.

 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.  Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at registrere dig her

 

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside https://dosesystem.com/privacypolitik/

 

 

Sidst opdateret: 03.06.2018

“In english

DoseSystem Private Policy

This personal data policy explains how DoseSystem (“we” or “us”) processes and protects your personal information.

 

1: Data Controller

 

The legal entity responsible for processing your personal information is:

DoseSystem ApS
Jernbane alle 78
3060 Espergærde
CVR: 35412220

 

2: Description of the data processing

In order for DoseCan to work optimally, a variety of information, including personal information about the medicine user, log and login information is processed. The information consists of entered data or data provided from other systems that are accessible through the app, because DoseSystem is data processing for a municipality, pharmacy or, for example, a care organization that is data-responsible.

DoseSystem only processes the information that DoseSystem must handle in accordance with instructions from the data controller for DoseCan to function optimally.

These are the following information:

Name, address, email, phone number, IP address, system usage, medication times, log, if any. own free text in medical plans, login information in connection with system and support. payment information and purchase and payment history

DoseSystem must not process information about medication users for purposes other than those listed below and are necessary for the data controller’s use and operation of DoseSystem.

 

Purpose Categories of personal information Sources Data processing –
basis
Recipients Storage
 

To deliver a reminder of medicine via DoseCan.

Notification of missing receipt and error via web or DoseSystem App.

Personal information is used to contact you for the purpose of providing updates or information about operational malfunctions.

Delivery of newsletters:
Personal data is used to send newsletters that you have signed up for.

Customer Service:
Support for your purchases and subscriptions as well as other inquiries.

 

We process the following categories of personal data:

General Personal Information:

For example: name, address, email, phone number, IP address. Payment details,
purchase and payment history, use of system.
Times of medication.

Eventually own free text for medication plans and logs
Login information for system and support.

 

We collect information from the following sources

Directly from you

Directly from your municipality or care organization.

From other sources that may have with DoseSystem to do.

 

We process your personal information based on the following date processing basis

DoseCan does not work without entering data on medication alarms.

Required to send you newsletters, billing and, moreover, could offer you an effective customer service.

 

We may disclose your personal information under the following circumstances

(i) There is agreement with the municipality, care organization, relatives or others who help you with DoseSystem.

(ii) For suppliers we collaborate to support our company, for example: Service Provider, Cloud Solution, Telecom Provider, Technical Support, and Customer Service. Delivery services of financial institutions and payment service providers.

(iii) If required by a court order or applicable law.

 

We will keep personal information as long as necessary for the purposes mentioned in connection with the delivery of our products and services.

We store your personal data for up to 6 years after completion of customer relationships under the Bookkeeping Act, unless there are special reasons for storing the information for an extended period of time.

 

 

3: Impact of data processing

 

When we process personal information about you for use with DoseSystem, it is solely to ensure you the best service and optimize the operation of DoseSystem.

We try to optimize our support, marketing and other communications so that it becomes as relevant as possible to you.

 

4: Transfers to countries outside the EU / EEA

 

We do not transfer data outside of the EU / EEA unless data is to be processed for customers outside this area, making a separate agreement. –

DoseSystem software and SQL databases run from and stored in Microsoft Azure Cloud.

Datacenters DoseSystem uses is located in Northern Europe, specific addresses of data centers are not provided by Microsoft.

Responsible outside the EU (with the exception of Norway), data will be processed in a data-approved, approved data center outside the EU.

 

5: Mandatory information

 

The following information is required: Name, * Address, ** CVR, E-mail Address, Password, Medication Times, and, if applicable, payment information

* if you want delivery to address.

** if purchases are made through a company.

 

6: Your rights

 

You have the following rights:

You have the right to request insight, rectification or deletion of your personal information.

You also have the right to oppose the processing of your personal information and the processing of your personal information has stopped.

If processing your personal information is based on your consent, you are entitled to revoke your consent at any time. Your revocation will not affect the legality of the processing done before your withdrawal of your consent.

You have an unconditional right to oppose the processing of your personal information for direct marketing, including targeted marketing. You can do this by registering here

You are entitled to receive the personal information you have provided in a structured, commonly used and machine-readable format.

There may be conditions or restrictions on these rights. Therefore, you may not be able to have the right to data portability in the specific case – this depends on the specific circumstances associated with the treatment activities.

 

The current version of this policy is available on our website at https://dosesystem.com/privacypolitik/

 

Last updated: 03.06.2018