Opdateret den 18. Marts 2020/ Updated on Martch 18th 2020

In English below

DoseSystem – Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår – B2C (Privat)

DK: Privatlivspolitik
DK: Quick Guide – Privat
DK: Cookie politik

Disse HANDELSBETINGELSER og ABONNEMENTSVILKÅR gælder for forbrugerkøb og leje af DoseSystem produkter og abonnement i vores webshop www.dosesystem.com/shop og generelt. Handelsbetingelserne og Abonnementsvilkår er en gældende for de købte og lejede produkter.

Generelle oplysninger

DoseSystem A/S
CVR. nr. 35412220
Købmagergade 22
1150 København K

(i dette følgende benævnt “DoseSystem”)

E-mailadresse: info@dosesystem.com
Telefonnummer: +45 70707447

Betingelserne er opdelt I 4 afsnit

 1. Generelle vilkår
 2. Lejevilkår
 3. Brug af DoseSystems produkter og software
 4. Abonnementsvilkår

A Generelle vilkår

 

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser er gældende udsalgspriser og oplyses både excl. og inkl. moms.

Køber kan betale på følgende måder:

–       Dankort/kreditkort via Webshop

Den aftalte pris, uden gebyrer fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. DoseSystem er bygget på medlemskab, hvor det koster et fast månedeligt beløb at være medlem af DoseSystem. Alle faste priser og gebyrer fremgår til enhver tid af prisoversigten på www.dosesystem.com, og kan udleveres til kunden ved henvendelse.

DoseSystem kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til DoseSystem.

Kunden har én måde at betale sin regning på: Via kreditkort. Ved betaling via kreditkort tilmelder kunden sit Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af DoseSystem og Nets.
Ved tilmelding til kortbetaling accepterer du, at DoseSystem A/S automatisk afregner fremtidige betalinger fra det angivne betalingskort. Inden betalingskortets udløbsdato skal Kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette kan gøres ved henvendelse til DoseSystem. Ved spærring af betalingskortet er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes, ved at tage kontakt til DoseSystem.

Beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på specifikationen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte DoseSystem ved betaling, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen.

Hvis kundens betalingskort afvises, er DoseSystem berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter.

Ved forsinket betaling er DoseSystem berettiget til at ophøre brug af DoseSystems systemer og produkter, indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus.

 1. LEVERINGSFORMER, -OMKOSTNINGER OG -TID

DoseSystem leverer til adresser i Danmark, hvor vi sender din bestilling og din pakke leveres til den af dig angivne adresse.

Ved levering indenfor Danmarks grænser vil DoseSystem pålægge Kunden leveringsomkostninger forbundet ved forsendelse af DoseSystems produkter på DKK 99 inkl. Moms.

Ved bestilling af produkter må forventes en leveringstid på minimum 5 arbejdsdage, hvis vi har varen på lager, og ellers op til 8 uger. Vi vil oplyse dig om dette i ordrebekræftelsen. Du modtager en e-mail, når din ordre bliver afsendt fra os.

I tilfælde af forsinket levering, kan du hæve købet hvis forsinkelsen overstiger 10 uger, men du er ikke berettiget til erstatning eller anden godtgørelse.

 1. RETUR- OG FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde og returnere de modtagne produkter (fortrydelsesret).

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køberen angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

Ved enkeltvis levering af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køberen angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber give besked om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail) til vores kundeservice center på tlf. 70704774 eller info@dosesystem.com med angivelse af købers navn, kundenummer, ordrenummer og varenummer, som du ønsker at returnere. Du kan benytte DoseSystems standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis køber benytter sin fortrydelsesret, refunderer DoseSystem alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som DoseSystem tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DoseSystem har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. DoseSystem gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Ønsker køber sine penge retur, vil beløbet som udgangspunkt blive ført automatisk tilbage til det betalingskort, som køber betalte ordren med oprindeligt. Alternativt vil DoseSystem kontakte køber og anmode om oplysninger om pengeinstitut. DoseSystem skal i så fald bruge følgende oplysninger:

Bankens navn

Registreringsnummer (4 cifre)

Kontonummer (10 cifre)

DoseSystem kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil DoseSystem har modtaget varerne retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.  Køber skal returnere varerne eller aflevere dem til DoseSystem uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret DoseSystem om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

DoseSystem anbefaler, at køber gemmer postkvitteringen som bevis for, at køber har afleveret pakken til posten/transportøren.

Køber hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 1. REKLAMATIONSRET

Ved påberåbelse af en mangel, skal køber give DoseSystem meddelelse herom inden for rimelig tid, efter, at køber har opdaget manglen. I modsat fald fortaber køber retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køber opdagede manglen, er altid rettidig. Har køber ikke inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt DoseSystem, at køber vil påberåbe sig en mangel, kan køber ikke senere gøre den gældende, medmindre DoseSystem har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid.

Reklamationer kan meddeles på telefon +45 70707447 eller per e-mail: info@dosesystem.com. Vi betaler din udgift til forsendelse, hvis vi har leveret en forkert eller beskadiget vare. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købesummen tilbage.

Forsøg aldrig at åbne elektronikken til en DoseCan, da det vil medføre, at den holder op med at virke. Ved forsøg på åbning mister køber retten til at reklamere over fejl/mangler.

Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af DoseSystem forpligtelse til udbedring.

DoseSystem forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. DoseSystem kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter DoseSystem vurdering.

 1. DOSESYSTEMS ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSING

DoseSystem er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor DoseSystem´s forretningsområde (se www.dosesystem.dk). Køber betaler for transport af produkterne udenfor forretningsområdet og til DoseSystem.

DoseSystem’s ansvar og forpligtelser bortfalder for krav, der måtte følge af fejlagtig eller mangelfuld håndtering udført af en tredjemand, som ikke er godkendt af DoseSystem.

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen før produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter køber har underrettet DoseSystem herom. DoseSystem kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber indtil produkter igen er funktionsdygtige.

DoseSystem kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, krav fra tredjemand og/eller beskadigelse af data.

Følgeskader
DoseSystem kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger m.m.

Produktansvar
DoseSystem’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra DoseSystem’s side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Skade på det købte, køber, købers ansatte/nærmeste eller på tredjepart eller gods tilhørende nogen af disse m.v. erstattes ikke af DoseSystem, hvis produktet har været anvendt i strid med brugsanvisninger, eller hvis det lejede og evt. andet produkt benyttet i tilknytning til det lejede, ikke er forsvarligt installeret og vedligeholdt og dette ikke skyldes DoseSystem´s forhold.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette DoseSystem, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal DoseSystem have ret til at besigtige skaden.

 1. FORBEHOLD FOR PRISFEJL, UDSOLGTE VARER MV.

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder DoseSystem sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statslig indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for DoseSystem kontrol, og som påvirker mulighederne for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

 1. LOVVALG

Dit køb hos DoseSystem er reguleret efter dansk lov og ved de danske domstole.

 1. KLAGEADGANG

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@dosesystem.com.

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal køber angive vores e-mailadresse info@dosesystem.com.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DoseSystems virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

 

B Lejevilkår

 

Har du lejet produkter hos DoseSystem gælder betingelserne i dette afsnit i tillæg til øvrige afsnit.

 1. LEJER OG DEN LEJEDE GENSTAND

For at leje produkter hos DoseSystem skal lejer være 18 år eller ældre. Lejen giver en brugsret til de lejede produkter, service samt licens til softwaren. Lejer er berettiget til at lade 3. part benytte produktet, hvis 3. part er brugeren af systemet. Lejer skal dog sikre, at DoseSystems ejendomsret ikke krænkes, jf. også pkt. 13 nedenfor. For at sikre den mest miljørigtige drift og produktion, kan de lejede produkter være brugt af tidligere lejer, men er altid rengjort og nulstillet.

Lejen udgør et fast månedligt lejebeløb som omfatter lejen af produkterne samt betaling for abonnement.

 1. LEJEPERIODE

Lejeperioden starter fra levering af produktet og opsiges i overensstemmelse med opsigelse af det tilknyttede abonnement – se afsnit D Abonnementsvilkår.

 

 1. OMBYGNINGSRET OG RET TIL ÆNDRINGER AF PROUDKTER
  DoseSystem forpligter sig i denne aftale til at sikre lejer et funktionelt produkt i den pågældende periode.

Produkter, tilbehørsdele m.v. vil såfremt, DoseSystem finder dette hensigtsmæssigt, blive ombyttet uden at dette må påføre lejer væsentligt ulempe eller skade.

Lejer har ikke krav på en ombytning af produkter, tilbehørsdele m.v. omfattet af denne aftale, såfremt de lejede enheder kan sikres funktionelle via servicering/udbedring.

 1. OVERDRAGELSE

DoseSystem, er berettiget til at overdrage aftalen eller ejendomsretten til de lejede genstande til tredjemand.

Lejer er i disse tilfælde pligtig til at opfylde aftalen overfor tredjemand.

 1. OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE

DoseSystem kan opsige lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, i tilfælde af at:

 1. Lejer undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.
 2. Lejer afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller lejer på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.
 3. Lejer nægter DoseSystem adgang til de lejede produkter.
 4. Lejer helt eller delvist krænker DoseSystems ejendomsret.
 5. Lejer behandler de lejede produkter i strid med nærværende betingelser.
 6. Lejer giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af lejeaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for DoseSystem.

Aftalen kan opsiges, såfremt lejer ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af DoseSystem.

Hvis lejeforholdet opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages lejer ikke for sine forpligtelser i forhold til den indgåede lejeaftale. Ved afregningen lægges den oprindelige aftalte minimum lejeperiode til grund, og lejer vil være pligtig til at afholde alle udgifter/merudgifter i forbindelse med demontering, afhentning og korrekt udbedring eller servicering af de lejede produkter.

 

 1. TILBAGELEVERING

Ved aftalens ophør skal lejer for egen regning sende eller aflevere de lejede produkter retur til DoseSystem på adressen Købmagergade 22, 1150 Kbh. K. Sendes produkterne skal dette ske forsvarligt og med anerkendt distributør.

Såfremt DoseSystem modtager lejede produkter retur med skader, der ikke skyldes almindeligt slid eller ælde, er lejer økonomisk ansvarlig herfor.

Returneres produkterne ikke som aftalt, vil der påløbe månedlig abonnementsydelse m.m. i overensstemmelse med aftalen frem til reel tilbagelevering sker. Såfremt produktet ikke udleveres til DoseSystem, kan DoseSystem i stedet gøre krav på en rimelig salgspris for de lejede produkter. Fra den dag DoseSystem har opgjort salgsprisen, skal lejer ikke længere betale abonnementsydelse, idet produktet overgår til lejers ejendom. DoseSystem kan derved opgøre sit endelige tilgodehavende bestående af skyldig leje frem til den dag salgsprisen er opgjort, salgsprisen, renter, gebyrer og andre omkostninger. Det endelige tilgodehavende kan derefter gøres gældende imod lejer.

 

 1. KØB AF LEJEDE PRODUKTER

Lejer kan ved henvendelse til DoseSystem købe de lejeprodukter. Købsprisen er i så fald den aktuelt gældende købspris for produktet fratrukket den betalte leje for produkterne, dog ikke betaling for abonnement.

 1. UDBEDRING AF FUNTIONSFEJL

I lejeperioden forpligter DoseSystem sig som service at udbedre alle normalt forekomne mekaniske og elektroniske fejl på de lejede produkter, som medfører at de lejede produkter ikke kan anvendes til det formål, som de er beregnet til (funktionsfejl).

Udbedring af forhold som skyldes lejers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af DoseSystem forpligtelse til udbedring.

 

C Bruge af DoseSystems produkter og software

 

 1. BRUG AF DOSESYSTEM

DoseSystem er et medicinpåmindelses- og notifikationssystem, som giver brugeren en påmindelse på de tidspunkter, som er defineret af App-administratoren, og som sender notifikationer til administratoren, personale eller pårørende som er tilføjet, hvis brugeren ikke kvitterer for indtagelse af medicin, eller der ikke har været forbindelse til enheden, der skal kvitteres på, på disse tidspunkter.

Systemets formål er at hjælpe en patient med medicin til tiden og sende notifikationer til, personale eller pårørende hvis der af en eller anden grund ikke kvitteres for medicinen. Det er derfor personale og/ eller pårørendes ansvar at følge op på notifikationerne og følge op på brugeren, samt sikre at der ikke er ”røde flag”, ubehandlede notifikationer i borgerens log.

Det er brugernes ansvar, at DoseSystem-systemet bliver benyttet korrekt, herunder at de oplysninger, som indtastes i systemet, er korrekte, og at der er pakket de korrekte mængder medicin til brugeren. Det er tillige DoseSystem, brugerenes og plejepersonalets ansvar at sikre, at appen fungerer korrekt på de devices, som appen benyttes på. Korrekt brug af DoseSystem forudsætter endvidere, at telefonen er opdateret og lever op til systemkrav, at der er tilstrækkeligt strøm på batteriet, at der er tilknytning til internettet samt at der kan modtages PUSH beskeder.

Benyttes DoseCan skal det endvidere sikres at denne er tændt, er opladet eller tilsluttet strøm og at der er adgang til et 2G GSM-netværk.

Benyttes DoseButton (SigFox knap) og evt. skanning af DosisRuller eller dosringsæsker med Streg Koder eller QR-koder forudsætter endvidere:
At der er SigFox netværk, hvor systemet benyttes, for at kunne kvittere med denne.

Skanning: Telefonen der benyttes til skanning af Stregkoder, eller QR-koder kræver endvidere at telefonen skal kunne læse disse koder via appen. Der stilles desuden krav til at dosisruller eller doseringsæsker er doseret i kronologisk rækkefølge, med tilhørende kronologiske koder, som er kompatible med systemet. Doserne skal endvidere være fortløbende med laveste nummer første dag, og tæller frem med et nummer pr. Dosis. Dvs. f.eks. 1 (første dosis), 2 (anden dosis), 3, (tredje dosis) osv.
Sigfox knapper kan kun benyttes 6 gange i timen, og har medicinbruger mere medicin end dette er løsningen ikke optimal.

Test derfor ovenstående inden systemet benyttes af patienten, det er brugerens ansvar at prøve systemet af, inden det benyttes. Tal evt. med dit apotek om at teste stregkoderne på dosisrullen og kontakt ev. DoseSystem hvis der er spørgsmål til QR-koder på pilleæsker.

DoseSystem tager ikke ansvar skader og tab, som skyldes, at batteriet er løbet tørt, at der ikke kan opnås forbindelse til et 2G GSM-netværk, eller SigFox netværk, at appen ikke kommunikerer med de tilknyttede devices, at DoseCan-systemet, telefoner, eller andre tilknyttede devices ikke er tændt, eller andre situationer, som DoseSystem ikke har kontrol over.

Det er brugernes og plejepersonalets ansvar, at det device (fx smartphone eller tablet), der anvendes til DoseSystem, fungerer (herunder er tændt, opladet, opdateret, forbundet til internettet og fungerer i nødvendigt omfang), og DoseSystem tager ikke ansvar for skader og tab, som skyldes, at det pågældende device ikke fungerer, skanner eller kommunikerer korrekt med appen, eller DoseSystem backenden. Det er brugerens og plejepersonalets ansvar jævnligt at kontrollere, at alt fungerer korrekt og melde tilbage til DoseSystem på info@dosesystem.com eller via dosesystem.com/support hvis man opdager fejl.

For at kunne anvende DoseSystem appen, skal dit device (fx smartphone eller tablet) opfylde følgende systemkrav:

–         Iphone/ Ipad: IOS 10.0 eller nyere
–         Android: Android version 5.1 og nyere.
–         Browser: Der skal være installeret en opdateret browsere (fx Google Chrome eller Safari). -DoseSystem fungerer ikke med Internet explorer.

–         Ved brug af telefonen som DosisSkanner, skal der endvidere sikres at telefonen understøtter dette med kameraet.

Hvis plejepersonalet eller brugeren ikke reagerer på en påmindelse eller alarm, eller i øvrigt ikke sikrer, at DoseCan-systemet og andre tilknyttede devices er i en forsvarlig stand, fungerer systemet ikke. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges en klar ansvarsfordeling mellem App-administratoren, den medicinansvarlige, plejepersonalet, pårørende og brugeren.

Vi gør opmærksom på, at hvis der opstår en fejl i DoseCan-systemet, vil der fremgå en fejlmeddelelse på DoseCan-skærmen og det vil fremgå af appen, at der ikke er forbindelse, eller kvitteret. Derfra er det administratoren ansvar at gøre noget ved problemet. Tjek op på DoseSystem.com/Support. Ved større nedbrud sender DoseSystem en mail til registrerede bruger om generelle fejl og udbedringer. Derfor er det meget vigtigt køber registrerer sig korrekt, via den MailChimp mail, køber modtager ved oprettelse.

Der vil løbende blive lavet opdateringer af appen, og det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse opdateringer installeres.

 1. SÅDAN FUNGERER DOSESYSTEM

Backend/ server siden:

DoseSystem er en cloud-baseret løsning hvor data opbevares i lukkede databaser. Databasen monitorerer brugerens medicinplaner med de kvitteringer der er kommet ind fra DoseCans, telefoner/ Ipads, eller SigFox knapper. Er der manglende kvitteringer sender systemet en notifikation til personale, pårørende eller brugeren selv, alt efter hvordan man har valgt at lave opsætningen.

Der kommer røde flag i loggen hvis:
”Ikke kvitteret”: Fremgår hvis, der ikke er kvitteret for medicinen grundet en forglemmelse, men også hvis kvitteringen ikke er kommet igennem på grund af manglende forbindelse til internettet eller sigfox netværk, på enheden, der skulle kvitteres på, har været slukket eller er løbet tør for batteri. ”Ikke kvitteret” fremgår også hvis patienten trykker ”Nej” til kvittering i appen, ikke scanner den korrekte stregkode eller QR kode, eller trykker på ”tilbage knappen” i stedet for at skanne medicinen.

”Ude af drift”: Hvis man gemmer en Medicinplan til en DoseCan der ikke er forbundet til GSM nettet.

”Genopfyld” hvis DoseisAntal benyttes og brugeren skal have ny medicin inden for det næste døgn.

”Lavt batteri” hvis en DoseCan skal genoplades. Denne funktion gælder ikke andre telefoner/ iPad eller SigFox knapper, som ikke kan sende batteridata til DoseSystem.

Yderligere advarsler:

DoseCan:
DoseCan display melder ”GSM fejl” i display hvis der ikke er adgang til GSM nettet.
DoseCan display melder ”Server fejl” hvis den ikke har adgang til server.

DoseLight:
DoseButton virker kun hvis der er Sigfox forbindelse. Hvis der kvitteres på knappen, men signalet ikke kommer igennem, vil alarmen blive ved med at lyde til den udløber og der vil kommet et rødt flag for ikke kvitteret i loggen

Følg altid op på de røde flag i loggen, Push-besker og emails, og undersæg årsagen til den manglende kvittering, så denne ikke opstår igen.

 I tilfælde af fejl på systemet eller omfattende opdateringer der kan skabe driftsforstyrrelser, vil DoseSystem sende en e-mail til de administratorer og plejepersonalets der bruger DoseSystem. Det er derfor vigtigt at DoseSystem altid er opdateret med de rigtige e-mailadresser. Opdaterede e-mailadresser registreres her: DoseSystem Support signup.

 

D Abonnementsvilkår

 

 1. ABONNEMENTSVILKÅR, DOSESYSTEM

Gældende vilkår og prisoversigt vil til enhver tid kunne findes på vores hjemmeside, www.dosesystem.com/handelsbetingelser. (indsæt link til prisoversigt på hjemmehjemmeside)

DOSESYSTEM kan løbende foretage ændringer i vilkårene. Ændringer i abonnementsvilkår vil blive meddelt køber med minimum 14 dages varsel til udgangen af en måned til ændringens ikrafttræden. Køber kan også til enhver tid bede om at få tilsendt en kopi af de gældende vilkår ved henvendelse til DOSESYSTEMS’ Kundecenter på mail support@dosesystem.com. Ønsker køber ikke at fortsætte abonnementet efter ændringerne, kan køber opsige abonnementet i overensstemmelse med afsnittet nedenfor.

 Abonnementstyper

DoseSystem har to abonnementstyper. Èt løbende abonnement for DoseCan og ét løbende abonnement for DoseButton.

Løbende abonnement pr. DoseCan pr. måned

Indhold: Man kan oprette en DoseCan, monitorere på en smartphone eller via en browser.

DoseCan abonnementer inkluderer:

Aktivt simkort, forbindelse mellem server og DoseCan

Login til system og Log funktion
Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

Varighed og opsigelse

Der gælder en abonnementsperiode på min. 6 måneder, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges. Abonnementsperioden løber fra levering af produktet.Abonnementsperioden fortsætter således automatisk på uændrede vilkår efter 6 måneder, men kan efter abonnementsperioden på minimum 6 måneder opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned.

Inden for minimumsabonnementsperioden kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis abonnementsperioden opsiges inden der er gået 6 måneder tillægges et opsigelsesgebyr på kr. 500 inkl. moms samt betaling for den resterende abonnementsperiode og evt. lejeperiode, hvis produktet er lejet, for den resterende minimumsabonnementsperiode. Opsiges abonnementet eksempelvis i den 3. måned i minimumsabonnementsperioden, vil abonnementet ophøre med udgangen af den 4. måned og kunden skal i alt betale 4 måneders abonnement og evt. leje samt opsigelsesgebyr og betaling for 2 måneders abonnement- og evt. lejeperiode.

Type: 1:1 til privat kunder. Leje af DoseCan, med månedlig betaling og monitorere patienten på en tilknyttet telefon, deraf navnet 1:1.


DoseCan lejeabonnementer inkluderer:

Aktivt simkort, forbindelse mellem server og DoseCan

Login til system og Log funktion
Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

 

Løbende abonnement pr. DoseButton pr. måned

Indhold:  Man kan oprette en DoseButton og monitorere på en smartphone eller via en browser.

DoseButton abonnementer inkluderer:

Aktivt SigFox knap, forbindelse mellem server og DoseButton.

Login til system og Log funktion. Server plads til opbevaring af log
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (vi vil svarer dig inden for 2 hverdage).

Varighed og opsigelse

Der gælder en abonnementsperiode på min. 6 måneder, som løbende fornyes hvis den ikke opsiges. Abonnementsperioden løber fra levering af produktet. Abonnementsperioden fortsætter således automatisk på uændrede vilkår efter 6 måneder, men kan efter abonnementsperioden på minimum 6 måneder opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned.

Inden for minimumsabonnementsperioden kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis abonnementsperioden opsiges inden der er gået 6 måneder tillægges et opsigelsesgebyr på kr. 500 inkl. moms samt betaling for den resterende abonnementsperiode og evt. lejeperiode, hvis produktet er lejet, for den resterende minimumsabonnementsperiode. Opsiges abonnementet eksempelvis i den 3. måned i minimumsabonnementsperioden, vil abonnementet ophøre med udgangen af den 4. måned og kunden skal i alt betale 4 måneders abonnement og evt. leje samt opsigelsesgebyr og betaling for 2 måneders abonnement- og evt. lejeperiode.

 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til

Standard fortrydelsesformular

 

 

Til:

DoseSystem A/S

Købermagergade 22, 2. sal

1150 København K

E-mail: info@dosesystem.com

Tlf.: +45 70707447

 

Jeg meddler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser.

Bestilt d.:                            ______________________________

Modtaget d.:                       ______________________________

Forbrugerens navn:          ______________________________

Forbrugerens adresse:     ______________________________

Produkt:                             ______________________________

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

 

____________________________________________________________

Dato:                                   ______________________________

 

 

In English

DoseSystem – Terms of trade and subscription terms – B2C (Privat)

EN: Privacy-policy
EN: Quick Guide – Privat UK
EN: Cookie policy

 

These TERMS OF TRADE AND SUBSCRIPTION TERMS applies to consumer purchase and rental of DoseSystem products and subscription in our webshop www.dosesystem.com/shop and in general. The TERMS OF TRADE AND SUBSCRIPTION TERMS apply to the purchased and rented products.

General information

DoseSystem A/S
CVR. nr. 35412220
Koebmagergade 22
1150 Copenhagen K

(in the following mentioned “DoseSystem”)

E-mail address: info@dosesystem.com
Telephone number: +45 70707447

The terms are divided into 4 sections.

 1. General terms
 2. Rental terms
 3. Use of DoseSystems’ products and software
 4. Subscription terms
 5. General terms

 

 1. PRICES AND TERMS OF PAYMENT

All prices are applicable retail prices and stated both excl. and incl. VAT.

Buyer can pay in the following manner:

 • Credit card via Webshop

The agreed price, without fees, is shown in the order confirmation received at the time of the customer relationship. DoseSystem is built on membership where it costs a fixed monthly amount to be a member of DoseSystem. All fixed prices and fees are stated at all times on the price list at www.dosesystem.com and can be delivered to the customer upon request.

DoseSystem may set off against any arrears due and any debt owed by the Customer to DoseSystem.

The customer has one way of paying his bill: via credit card. When paying by credit card, the customer signs up his credit card or other payment card, which is approved by DoseSystem and Nets. By registering for a card payment, you agree that DoseSystem A / S will automatically settle future payments from the specified payment card. Prior to the expiry date of the debit card, the Customer must arrange for a new registration with a new debit card. This can be done by contacting DoseSystem. If the debit card is blocked, the Customer is responsible for re-registering with a new debit card. This is also done by contacting DoseSystem. Amounts are automatically deducted on the customer’s debit card at the payment deadline mentioned on the specification. Thus, the customer always can contact DoseSystem on payment if the customer believes there are errors or omissions in the bill. If the customer’s debit card is rejected, DoseSystem is entitled to charge payment for reminders and interest payments. In case of late payment, DoseSystem is entitled to discontinue use of DoseSystem’s systems and products until the payment relationship has been rectified. The contractual relationship remains binding regardless of the customer’s payment status.

 

 1. DELIVERY- COSTS AND TIME

DoseSystem delivers to addresses in Denmark, where we ship your order and your parcel is delivered to the address you specify. For delivery within Denmark’s borders, DoseSystem will impose on the Customer delivery costs associated with shipping DoseSystem’s products of DKK 99 incl. VAT.

 

When ordering products, a delivery time of at least 5 working days is expected if we have the product in stock, and otherwise up to 8 weeks. We will inform you about this in the order confirmation. You will receive an email when your order is shipped from us. In case of delayed delivery, you can withdraw the purchase if the delay exceeds 10 weeks, but you are not entitled to compensation or other reimbursement.

 

 1. RETURN- AND CANCELLATION RIGHTS

You have the right to undo and return the products received (cancellation right).

The cancellation period expires 14 days after the day on which the buyer or one of the buyers specified by the buyer, but not the carrier, gets the goods in physical possession.

In the case of single delivery of several different goods ordered in a single order (ie separate deliveries), the withdrawal period expires 14 days after the day on which the buyer or one of the buyer specified by the buyer, but not the carrier, gets the final goods in physical possession.

In order to exercise the right of withdrawal, the buyer must notify your decision to cancel this agreement in an unambiguous statement (eg by postal mail or e-mail) to our customer service center at +45 70704774 or info@dosesystem.com stating the buyer’s name, customer number, order number and item number that you wish to return. You can use DoseSystem’s standard cancellation form, but it is not mandatory.

The cancellation deadline is complied with if you send your notice of exercise of the right of withdrawal before the cancellation deadline has expired.

If the Buyer exercises his right of withdrawal, DoseSystem will reimburse all payments received from Buyer, including delivery costs (excluding any additional costs as a result of Buyer’s choice of delivery other than the cheapest form of standard delivery offered by DoseSystem), without undue delay and in any event, no later than 14 days from the date on which DoseSystem has received notice of the Buyer’s decision to cancel this Agreement. DoseSystem will make such repayment using the same means of payment used by the buyer in the original transaction, unless the buyer has explicitly agreed otherwise. In any case, the buyer is not charged any kind of fees as a result of the refund.

If the buyer wants his money back, the amount will, as a rule, be automatically returned to the debit card with which the buyer originally paid the order. Alternatively, DoseSystem will contact the buyer and request information on financial institutions. In this case, DoseSystem shall use the following information:

 

Bank name

Registration number (4 digits)

Card number (10 digits)

However, DoseSystem may withhold the refund until DoseSystem has received the goods, or the buyer has provided documentation to have the goods returned, whichever is earlier. The buyer must bear the direct costs associated with the return of the goods. Buyer must return the goods or deliver them to DoseSystem without undue delay and within 14 days from the date on which Buyer has informed DoseSystem of the exercise of the right of withdrawal. The deadline is met if the buyer returns the goods before the expiry of the 14 days. DoseSystem recommends that the buyer saves the mail receipt as proof that the buyer has delivered the package to the mail/carrier. The Buyer is only liable for any deterioration in the value of the goods due to handling other than what is necessary to determine the nature, properties and manner of operation of the goods.

 

 1. WARRENTY

Complaints can be made by phone +45 70707447 or by e-mail: info@dosesystem.com. We will pay your shipping cost if we have delivered an incorrect or damaged item. We reserve the right to remedy a defect/replace with an undamaged item rather than repay the purchase price. Never attempt to open the electronics to a DoseCan, as it will stop working. When attempting to open, the buyer loses the right to complain about faults / deficiencies.

Correction of conditions arising from buyer’s treatment, including carelessness or improper treatment, vandalism, natural damage, network failure, batteries or other consumable material, possibly for remote controls, etc. is not covered by DoseSystem commitment to repair.

 

DoseSystem reserves the right, at any time, to seek improvement before any replacement. DoseSystem may exchange products with similar products according to DoseSystem assessment.

 

 1. DOSESYSTEMS RESPONSIBILITY AND LIMITATION OF LIABILITY

DoseSystem is under no obligation to handle products, including service, repair, repair or pickup outside of DoseSystem’s business area (see www.dosesystem.dk). The buyer pays for the transport of the products outside the business area and to DoseSystem. DoseSystem’s liability and obligations are void for any claims arising from improper or incomplete handling by a third party that is not approved by DoseSystem. In the event of a legitimate complaint, the buyer will not receive any reduction in the performance until the product has been inoperative for more than 21 working days after the buyer has notified DoseSystem thereof. DoseSystem may decide to make the corresponding products available to the buyer until the products are functional again. In no case shall DoseSystem be held responsible for indirect or consequential damages, including but not limited to operating losses, loss of profits, claims from third parties and/or damage to data.

 

Consequential Damages
DoseSystem cannot in any way be held responsible for any consequential damages arising from the fact that products, accessories etc. does not work as provided, possibly. due to faulty installations, connections etc.

Product Liability
DoseSystem’s liability for damage to the buyer, his immediate family, goods, business relations, etc. is limited to circumstances caused by gross negligence on the part of DoseSystem, as well as liability set out in ordinary, indispensable compensation rules. Damage to the Purchased, Buyer, Buyer’s Employee / Nearest or to any third party or goods belonging to any of these etc. is not replaced by DoseSystem if the product has been used in contravention of instructions for use, or if it has been rented and if necessary. other product used in conjunction with the leased is not properly installed and maintained and this is not due to DoseSystem’s conditions.

In the event of damage being caused by a third party, the buyer must immediately notify DoseSystem and contribute to the resolution of the case, including DoseSystem shall have the right to inspect the damage.

 1. DISCLAIMER FOR PRICE ERRORS, SOLD OUT PRODUCTS ECT.

In the event of price errors, sold out or expired goods, typing errors or force majeure, DoseSystem reserves the right to cancel the agreement in whole or in part or to postpone the delivery. Under force majeure include labor conflicts, war or military summons, blockade, blockades, political unrest, government intervention of any kind, lack of propellant or other circumstances beyond DoseSystem control and affecting the ability to fulfill its delivery obligations.

 

 1. GOVERNING LAW

Your purchase at DoseSystem is regulated by Danish law and by the Danish courts.

 1. FILLING A COMPLAINT

The buyer has the opportunity to file a complaint (by written request) addressed to: info@dosesystem.com The Buyer also has the opportunity to file a complaint to the Center for Complaints and/or the Consumer Complaints Board. Read more at www.forbrug.dk. The EU Commission’s online complaint portal can also be used when filing a complaint. This is particularly relevant if the buyer is a consumer living in another EU country. Complaint is filed here – https://ec.europa.eu/odr. When filing a complaint, the buyer must provide our email address info@dosesystem.com. The Consumer Ombudsman oversees DoseSystem’s business, which mainly consists of the sale of products.

 

B Rental Terms

If you have rented products from DoseSystem, the terms of this section apply in addition to the other sections.

 

 1. RENTEE AND THE RENTED PRODUCT

In order to rent products at DoseSystem, the rentee must be 18 years or older. The lease provides a right of use for the leased products, service and license for the software. The Rentee is entitled to allow the third party to use the product if the third party is the user of the system. However, the rentee must ensure that DoseSystem’s property rights are not violated, cf. 13 below. To ensure the most environmentally sound operation and production, the leased products can be used by previous rentees, but are always cleaned and reset. The rent is a fixed monthly rental amount which includes the rental of the products as well as payment for a subscription.

 

 1. RENTAL PERIOD

The rental period starts from delivery of the product and is terminated in accordance with termination of the associated subscription – see section D. Subscription terms.

 

 

 1. REPLACEMENT RIGHTS AND RIGHTS TO CHANGE PRODUCTS

In this agreement, DoseSystem undertakes to ensure the rentee a functional product during that period. Products, accessories, etc. will, if DoseSystem considers this appropriate, be replaced without causing significant disadvantage or damage to the bearer. The rentee is not entitled to a change of products, accessories, etc. covered by this agreement if the leased units can be functionally secured through servicing / repair.

 

 1. TRANSFER

DoseSystem is entitled to transfer the agreement or ownership of the leased items to a third party.

In such cases, the rentee is obliged to fulfill the agreement with third parties.

 

 1. TERMINATION DUE TO VIOLATION

DoseSystem can terminate the leasing contract and demand compensation for their lose, in case of:

 1. The rentee fails to pay overdue payment or other owed amounts on time.
 2. The rentee dies, goes bankrupt, suspends its payments, seeks debt restructuring or chord, or rents in any other way materially impairs its wealth or ability to pay, including being subject to legal action by a third party.
 3. The rentee denies DoseSystem access to the rented product.
 4. The rentee totally or partially infringes the ownership of DoseSystem.
 5. The rentee treats the rented product in contrary to these conditions.
 6. The rentee gives or has given false or inadequate information on questions that have influence on the rental agreement or acts contrary to the prerequisites for entering into or otherwise acting disloyal to DoseSystem.

The agreement can be terminated if the rentee has not within 10 days of requesting it, stopped the breach or provided proper security determined by DoseSystem.

 

If the tenancy is terminated for one or more of the earlier mentioned reasons, the rentee will not be exempted from his obligations in relation to the rental agreement concluded. When settling, the originally agreed minimum rental period is used and the rentee will be required to bear all expenses/additional expenses in connection with dismantling, collection and correct repair or servicing of the rented products.

 

 1. RETURN

Upon termination of the agreement, the rentee must, at his own expense, send or return the leased products to DoseSystem at the address Koemagergade 22, 1150 Cph. K. If the products are shipped, this must be done properly and with a reputable distributor. If DoseSystem receives returned leased products with damage that is not due to ordinary wear or tear, the rentee is financially responsible for this.

If the products are not returned as agreed, monthly subscription payment will occur etc. in accordance with the agreement until actual return is made. If the product is not returned to DoseSystem, DoseSystem may instead claim a reasonable sale price for the leased products. From the day DoseSystem has determined the sale price, the lessee no longer has to pay subscription fees, as the product transfers to the lessee’s property. DoseSystem can thereby calculate its final receivable consisting of rent due up to the day the selling price is determined, the selling price, interest, fees and other costs. The final receivable can then be claimed against the rentee.

 1. PURCHACE OF RENTED PRODUCTS

Rentees can purchase the rental products by contacting DoseSystem. In that case, the purchase price is the currently applicable purchase price for the product less the rent paid for the products, but not payment for a subscription.

 

 1. CORRECTION OF FUNCTION ERRORS

During the rental period, DoseSystem undertakes as a service to rectify all normally occurring mechanical and electronic errors on the leased products, which means that the leased products cannot be used for the purpose for which they are intended (malfunction).

 

Correction of conditions due to the user’s treatment, including carelessness or malpractice, vandalism, natural damage, network failure, batteries or other consumable material, possibly for remote controls, etc. is not covered by DoseSystem commitment to repair.

 

C Use of DoseSystem’s products and software

 

 1. THE USE OF DOSESYSTEM

DoseSystem is a medicine reminder and notification system that gives the user a reminder at the times defined by the App Administrator and sends notifications to the administrator, staff or relatives added if the user does not acknowledge the medication or has not been connected to the device to be acknowledged at the predefined times. The purpose of the system is to assist a patient with medication on time and send notifications to staff or relatives if for any reason the medication is not acknowledged. It is therefore the responsibility of staff and/or relatives to follow up on the notifications and follow up on the patient and ensure that there are no “red flags” unprocessed notifications in the patients’ log.

It is the responsibility of the users to ensure that DoseSystem is used correctly, including that the information entered in the system is correct and that the correct amounts of medicine are packed for the user. It is equally DoseSystem, the users and caregivers’ responsibility to ensure that the App works properly on the devices on which the App is used. Proper use of DoseSystem also assumes that the phone is up-to-date and meets system requirements, that there is sufficient power on the battery, that there is connection to the Internet and that PUSH messages can be received.

If DoseCan is used, it must also be ensured that it is switched on, is charged or connected to power and that a 2G GSM network is available.

If DoseButton (SigFox button) is used and possibly scanning of Dose Rolls or Dosing Boxes with Bar Codes or QR Codes also requires: That there are SigFox networks, where the system is used to acknowledge this.

Scanning: The phone used for scanning barcodes or QR codes also requires the phone to be able to read these codes through the app. In addition, Dose Rolls or Dosing Boxes are required to be dosed in chronological order, with associated chronological codes compatible with the system. The doses must also be in chronological order with the lowest number on the first day and count with one number per day. 1 (first dose), 2 (second dose), 3, (third dose), etc. Sigfox buttons can only be used 6 times per hour, and if the medicine user has more medicine than this the solution is not optimal.

Therefore, test the above before using the system by the patient, it is the user’s responsibility to test the system before using it. Contact your pharmacy to test the barcodes on the Dose Roll and contact DoseSystem if there are questions about QR codes on pill boxes. DoseSystem accepts no liability for damages and losses due to the battery running out of power, failure to connect to a 2G GSM network, or SigFox network, the App not communicating with the connected devices, the DoseCan system, phones or other connected devices are not turned on, or other situations over which DoseSystem has no control. It is the user or the healthcare professionals’ responsibility, that the device (smartphone or tablet) used for DoseSystem is functioning, (including is turned on, updated connected to the internet and functioning in the necessary manner). DoseSystem does not take responsibility for damage or loss, due to the device in question is not working, scanning or communicating properly with the App and the DoseSystem backend. It is the users and the healthcare professionals responsibility to regularly check if everything is correctly and notify DoseSystem on info@dosesystem.com or www.dosesystem.com/support, if they identify an error. In order for you to use the DoseSystem app, your device (smartphone or iPad) must meet the following requirements:

 • iPhone/ iPad: IOS 10.0 or newer.
 • Android: Android version 5.1 or newer.
 • Browser: An updated browser must be installed, such as Google Chrome or Safari).
 • DoseSystem does not function with Internet explorer.
 • When using a smartphone as a DoseScanner, it must be ensured that the phone supports this with the camera.

If the caregiver or user does not respond to a reminder or alarm, or otherwise does not ensure that the DoseCan system and other associated devices are in a proper condition, the system will not function. Therefore, it is important that a clear division of responsibilities is established between the App Administrator, the medical officer, the caregiver, the relatives and the user.

 

Please note that if an error occurs in the DoseCan system, an error message will appear on the DoseCan screen and the APP will indicate that there is no connection or acknowledgment. From there on, it is the administrator’s responsibility to act upon the problem. Check out DoseSystem.com/Support. In case of major crashes, DoseSystem sends registered users an error message regarding general errors and improvements. Therefore, it is very important that the buyer registers correctly, via the MailChimp mail that the buyer receives upon creation.

Updates will be made to the App on an ongoing basis and it is the responsibility of the user to ensure that these updates are installed.

 

 1. HOW DOSESYSTEM WORKS

Backend/ server page:
DoseSystem is a cloud-based solution where data is stored in closed databases. The database monitors the patients medicineplans  with the acknowledgements that are sent from DoseCans, Smartphones/ iPads, or SigFox buttons. Are there missing acknowledgements the system sends a notification to the healthcare professionals, relatives or the user itself, depending on how the system has been set up.

A red flag appears in the log if:
”Not acknowledged”: Appears if a user forgot to acknowledge, but also if the receipt did not come through because of a failure to connect to the internet or SigFox network, the device to be acknowledged has been turned off or run out of battery.”Not acknowledged” also appears if the patient presses “No” for receipt in the app, does not scan the correct bar code or QR code, or press the “back button” instead of scanning the medication.

”Out of operation”: If you save a Medicine plan to a DoseCan that is not connected to the GSM network.

”Refill” if DosisNumber is applied and the patient needs new medicine within the next 24 hours.

”Low battery” if a DoseCan needs to be recharged. This feature does not apply to other smartphones/iPads or SigFox buttons, that cannot send battery data to DoseSystem.

Additional reports:

DoseCan:
The DoseCan display reports ”GSM error” if there is no GSM network connection.
The DoseCan display reports ”Server error” if there is no connection to the server.

DoseLight:
DoseButton only functions if there is Sigfox connection. If you acknowledge on the button, but there is no signal, the alarm will sound until the time runs out, and a red flag will occur in the log.

Always follow-up on the red flags in the log: Push-messages and/or emails are sent. Identify the cause for the missing acknowledgement and more. The user/ relative should identify the problem and follow up to prevent the problem from occurring again.

In the event of system failure or extensive updates that may cause interruptions, DoseSystem will send an e-mail to the administrators and caregivers using DoseSystem. It is therefore important that DoseSystem is always updated with the correct e-mail addresses. Updated email addresses are recorded here: DoseSystem Support signup.

 

D Subscription terms

 1. SUBSCRIPTIONTERMS, DOSESYSTEM

Applicable terms and price list can be found on our website at any time, www.dosesystem.com/handelsbetingelser.

DOSESYSTEM can continuously make changes in the conditions. Changes in subscription terms will be notified to the buyer with at least 14 days’ notice until the end of one month for changes to take effect. The Buyer may also at any time request to be sent and a copy of the applicable terms and conditions by contacting the DOSESYSTEMS Customer Center by mail support@dosesystem.com. If the buyer does not wish to continue with the subscription after the changes, the buyer can cancel the subscription with the section below.

 

 Subscription types

DoseSystem has two subscription types. One ongoing subscription for DoseCan and one ongoing subscription for DoseButton.

Ongoing subscription pr. DoseCan pr. month

ContentYou can create a DoseCan and monitor it on a smartphone or via a browser.

DoseCan subscription includes:

Active simcard, connection between server and DoseCan

Login to system and Log function
Server space to store log.
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).

Duration and Termination

There is a subscription period of min. 6 months, which is renewed continuously if not terminated. The subscription period runs from the delivery of the product. The subscription period thus continues automatically on unchanged terms after 6 months but can be terminated after the subscription period of a minimum of 6 months with a notice of current month + 1 month. Within the minimum subscription period, the subscription can be canceled with 1 months’ notice until the end of a month. If the subscription period is terminated before the six months have elapsed, a cancellation fee of DKK 500 incl. VAT and payment for the remaining subscription period and any rental period, if the product is rented, for the remaining minimum subscription period.
If the subscription is terminated, for example, in the 3rd month of the minimum subscription period, the subscription will end at the end of the 4th month and the customer must pay a total of 4 months subscription and any. rent and cancellation fee and payment for 2 months subscription and any rental period.

 

Type: 1:1 for private customers. Rental of DoseCan, with monthly payment and monitoring the patient on one attached telephone, hence the name 1:1.


DoseCan leasing subscriptions include:

Active sim-card, connection between server and DoseCan.

Login to system and Log function
Server space to store log.
Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).

Ongoing subscription pr. DoseButton pr. month

Content: You can create a DoseButton and monitor it on a smartphone or via a browser.

DoseButton subscription includes:

Active SigFox button, connection between server and DoseButton.

Login to system and Log function. Server space to store log.Hotline via Zendesk under DoseSystem.com/support (we will reply you within 2 business days).

 

Duration and Termination

There is a subscription period of min. 6 months, which is renewed continuously if not terminated. The subscription period runs from the delivery of the product. The subscription period thus continues automatically on unchanged terms after 6 months but can be terminated after the subscription period of a minimum of 6 months with a notice of current month + 1 month. Within the minimum subscription period, the subscription can be canceled with 1 months’ notice until the end of a month. If the subscription period is terminated before six months have elapsed, a cancellation fee of DKK 500 incl. VAT and payment for the remaining subscription period and any rental period, if the product is rented, for the remaining minimum subscription period.
If the subscription is terminated, for example, in the 3rd month of the minimum subscription period, the subscription will end at the end of the 4th month and the customer must pay a total of 4 months subscription and any. rent and cancellation fee and payment for 2 months subscription and any rental period.

 

STANDARD WITHDRAWAL FORM

(This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked)

– To

Standard Withdrawal form

 

To:

DoseSystem A/S

Koebermagergade 22, 2. sal

1150 Copenhagen K

E-mail: info@dosesystem.com

Phone: +45 70707447

 

I hereby announce that I wish to exercise the right of withdrawal in connection with my purchase agreement for the provision of the following services.

Order placed on the:                            ______________________________

Received on the:                       ______________________________

The consumers name:          ______________________________

The Consumer’s address:     ______________________________

Product:                             ______________________________

 

Consumer’s signature (only if the contents of the form are communicated on paper):

 

____________________________________________________________

Date:                                   ______________________________